Khoan cắt bê tông hà nội và khoan cat be tong ha noi banner


Giám sát chặt thi công xây dựng công trình

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng nhằm thay thế Nghị định 15/2013/NĐ-CP. Tại dự thảo, Bộ Xây dựng đã đề xuất một số quy định nhằm quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, trong đó có quy định giám sát thi công xây dựng.

Ảnh minh họa

Bên cạnh việc đề xuất các quy định về trình tự thực hiện và quản lý chất lượng thi công xây dựng; trách nhiệm của chủ đầu tư; trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng; trách nhiệm giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình… như quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đã đề xuất thêm một số quy định về giám sát thi công xây dựng.

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, công tác giám sát thi công xây dựng phải được thực hiện từ khi khởi công công trình. Khuyến khích việc thực hiện chế độ giám sát đối với thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ. Chủ đầu tư xây dựng công trình thuê tư vấn giám sát hoặc tự thực hiện giám sát khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình.

Dự thảo nêu rõ, người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với công việc xây dựng, loại, cấp công trình.

Tổ chức thực hiện giám sát phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và có đội ngũ giám sát tại hiện trường phù hợp với quy mô, yêu cầu của công việc thực hiện giám sát. Cơ cấu nhân sự của tổ chức giám sát thi công xây dựng bao gồm tư vấn giám sát trưởng và các giám sát viên theo chuyên ngành phù hợp với loại công việc và công trình thực hiện giám sát. Trong quá trình thực hiện giám sát xây dựng, trường hợp tổ chức giám sát thay thế nhân sự thì nhân sự thay thế phải có năng lực tương đương và được chủ đầu tư chấp thuận.

Bộ Xây dựng hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của tư vấn giám sát.

Có thể nghiệm thu từng phần công trình, hạng mục công trình

Về việc tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đã đề xuất giữ nguyên một số quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP như: Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng, bao gồm: nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng; nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư quy định về việc nghiệm thu đối với các giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng của công trình. Trong hợp đồng thi công xây dựng phải quy định rõ về các công việc cần nghiệm thu, bàn giao; căn cứ, điều kiện, quy trình, thời điểm, các tài liệu, biểu mẫu, biên bản và thành phần nhân sự tham gia khi nghiệm thu, bàn giao hạng mục công trình, công trình hoàn thành. Kết quả nghiệm thu, bàn giao phải được lập thành biên bản…

Tại dự thảo, Bộ Xây dựng đã đề xuất một số quy định mới như: Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có thể được lập cho từng công việc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công.

Ngoài ra, bên cạnh việc giữ nguyên quy định các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành và công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được chủ đầu tư nghiệm thu theo quy định, Bộ Xây dựng cũng đề xuất: Tùy theo điều kiện cụ thể của công trình, chủ đầu tư có thể nghiệm thu từng phần công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.

Bộ Xây dựng nêu rõ, từng phần công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng phải vận hành độc lập đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, chỉ dẫn kỹ thuật, các yêu cầu khác của chủ đầu tư theo nội dung của hợp đồng, quy định của pháp luật có liên quan và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn